Overeenkomst vrijwilligerswerk Special Olympics Nationale Spelen Den Haag 2020

1. Stichting Special Olympics Nationale Spelen Den Haag 2020, gevestigd te Den Haag, op de Wijndaelerduin 27 te Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Sandra van Koningsbrugge, hierna te noemen ‘Stichting SONSDH 2020’;

2. De vrijwilliger van de Special Olympics Nationale Spelen Den Haag 2020, hierna te noemen (de) vrijwilliger; verklaren de navolgende overeenkomst voor vrijwilligerswerk te hebben gesloten.

In aanmerking nemende:
• dat ‘Stichting SONSDH 2020’ belast is met de organisatie van de Special Olympics Nationale spelen Den Haag 2020 (“het Evenement”);

• dat het Evenement plaatsvindt van 12 t/m 14 juni 2020;

• dat Stichting SONSDH 2020 voor de duur van het Evenement en de voorbereidingsperiode vrijwilligers nodig heeft voor de organisatie;

• dat de vrijwilliger ten behoeve van de Special Olympics Nationale Spelen Den Haag 2020 activiteiten zal verrichten. Deze activiteiten hebben betrekking op de gehele organisatie, zowel voor als achter de schermen van het Evenement (in de ruimste zin van het woord) (“de Activiteiten”). De Activiteiten kunnen bestaan uit het volgende (niet limitatief): Gastvrijheid, Assistent Coördinatoren, Logistiek en Facilitair, Horeca/Catering, Sporttoernooien, Media en Communicatie.

• dat in overleg tussen de vrijwilliger en zijn coördinator de activiteiten kunnen wijzigen;

Dat partijen hetgeen zij overeengekomen zijn schriftelijk wensen vast te leggen.

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, ingaande op 1 januari 2020 en uiterlijk van rechtswege eindigend, zonder dat nadere opzegging is vereist, op 14 juni 2020.

2. Er wordt geen vergoeding verstrekt voor de door hem/haar verrichtte Activiteiten.

3. De vrijwilliger verklaart voor het verrichten van de Activiteiten tussen 10 en 14juni 2020, minimaal twee shifts beschikbaar te zijn.

4. De vrijwilliger wordt ingeroosterd, welk rooster is toegezonden per mail.

5. In geval van verhindering van de vrijwilliger, zal de vrijwilliger Stichting SONSDH 2020 hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

6. Voor de uitleg en de begeleiding van de vrijwilliger zal Stichting SONSDH 2020 voor een coördinator zorgen. De coördinator is tevens door Stichting SONSDH 2020 aangewezen als contactpersoon voor de vrijwilliger.

7. De vrijwilliger dient bij het verrichten van de overeengekomen Activiteiten de vereiste zorgvuldigheid in acht te nemen en in het algemeen te handelen zoals
een goed vrijwilliger zich behoort te gedragen. Voorts zal de vrijwilliger zich onthouden van gedragingen of uitlatingen waardoor Stichting SONSDH 2020 en/of andere betrokken partijen in diskrediet kunnen worden gebracht.

8. De vrijwilliger zorgt ervoor dat de sporter zich veilig voelt en de sporter beschermt indien nodig tegen (macht-)misbruik, (seksuele) intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen.

9. De vrijwilliger is verplicht de privacy van de deelnemers te waarborgen. Deze bepaling blijft ook na beëindiging van het vrijwilligerswerk van kracht.

10. De vrijwilliger mag zonder toestemming van desbetreffend persoon niet eigenhandig foto/filmmateriaal verspreiden.

11. In geval van schending van deze verplichting kan SONSDH 2020 besluiten tot beëindiging van de vrijwilligersovereenkomst, en/of het treffen van (overige) maatregelen die als passend en geboden kunnen worden beschouwd.

12. Stichting SONSDH 2020 dient bij de organisatie van het Evenement de vereiste zorgvuldigheid in acht te nemen en in het algemeen te handelen als een goed organisator.

13. De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de taken die hij op zich heeft genomen.

14. De wijze waarop de vrijwilliger wordt begeleid, wordt bepaald door de contactpersoon.

15. De vrijwilliger verleent door ondertekening van deze overeenkomst zijn ondubbelzinnige toestemming aan Stichting SONSDH 2020 om zijn/haar foto, naam, beeltenis, stem, etc. voor onbepaalde tijd in het kader van het Evenement (in verschillende soorten media zoals print, televisie, internet en radio) te gebruiken, zonder dat daarvoor enige vergoeding door de vrijwilliger wordt ontvangen.

16. Bij de uitvoering van de Activiteiten is de vrijwilliger gehouden de door Stichting SONSDH 2020 beschikbaar gestelde kleding te dragen. De vrijwilliger moet de kleding die aan zijn zorg is toevertrouwd, met de vereiste zorgvuldigheidbeheren.

17. Stichting SONSDH 2020 heeft ten behoeve van de vrijwilliger een ongevallenverzekering afgesloten.

18. Deze overeenkomst is geen dienstbetrekking in de zin van de werknemersverzekeringen. De vrijwilliger verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat hij/zij op basis van deze overeenkomst niet is verzekerd voor de gevolgenvan ziekte, ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

19. De vrijwilliger is verplicht een zorgverzekering te hebben, dan wel (tijdig) af te sluiten.

20. De vrijwilliger verklaart door ondertekening van deze overeenkomst en de bijgevoegde verklaring over een goede fysieke en mentale conditie te beschikkenen medisch gezien in staat te zijn als vrijwilliger op te treden voor het Evenement.

21. Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht in de zin van het Burgerlijk Wetboek. 22. De vrijwilliger zal zich onthouden van mededelingen aan derden omtrent zaken die hem/haar uit zijn/haar positie als vrijwilliger bekend zijn geworden, zowel over Stichting SONSDH 2020 als over haar medewerkers en/of de collega vrijwilligers.

23. Indien de vrijwilliger zich niet houdt aan de gemaakte afspraken kan StichtingSONSDH 2020 deze overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen.

24. Beëindiging van deze vrijwilligersovereenkomst door Stichting SONSDH 2020 om welke redenen dan ook geeft de vrijwilliger geen recht op enige vorm van compensatie en/of schadevergoeding.

25. De vrijwilliger kan deze overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang beëindigen.

26. Partijen verklaren op deze overeenkomst het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. Aldus overeengekomen en akkoord bevonden door de vrijwilliger en Stichting Special Olympics Nationale Spelen Den Haag 2020

Gedragscode Special Olympcis Nationale Spelen Den Haag 2020 Inleiding

Vrijwilligers zijn het gezicht van evenementen waarvoor zij worden ingezet. Het isdan ook daarom dat vrijwilligers geacht worden hun functie binnen evenementen integer te verrichten. Deze gedragscode bestaat uit gedragsregels die bindend zijn voor alle vrijwilligers

Gedragscode vrijwilligers:

1. Weet het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen: de vrijwilliger beoefent zijn functie op een efficiënte en ethische wijze, rekening houdend met ieders belangen bij het evenement. In de uitoefening van zijn functie overtreedt hij nooit regels uit deze gedragscode.

2. Is betrouwbaar: zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, dezegedragscode en andere normen.

3. Stelt zich dienstbaar op: handelt altijd in het belang van het evenement.

4. Is zorgvuldig: handelt met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Belangen worden op een correcte wijze gewogen. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie.

5. Heeft respect: De vrijwilliger onthoudt zich van discriminerende, kleinerende ofintimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar geloof,levensovertuiging, politieke mening, ras, geslacht, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

6. Onthoudt zich van gedragingen waardoor de sport in diskrediet kan worden gebracht: Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en of beledigende opmerkingen.

7. Blijft van anderen af: Raakt niemand tegen zijn of haar wil aan. Gebruikt geen fysiek geweld. Onthoudt zich van seksuele intimidatie. Pesten wordt niet getolereerd.

8. Is financieel transparant: De vrijwilliger zal nooit enige vorm van corruptie, fraude of omkoping bezigen.

9. Zet zich in voor een goede samenwerking: Het is belangrijk dat vrijwilligers goed met elkaar samenwerken.

10. Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleert het melden van ongewenst gedrag. Treedt adequaat op tegen het schenden van regels, normen door sporters, tennisleraren, trainers, coaches, werknemers, supporters, en anderen.

11. Ziet toe op de naleving van regels en normen: Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, wet- en regelgeving, deze gedragscode en andere van toepassing zijnde normen.